Foie Gras Canard 350 gr d’Hubert Maetz au Rosenmeer à Rosheim

28 novembre 2015 | By

Foie Gras Canard 350 gr d'Hubert Maetz au Rosenmeer à Rosheim

Foie Gras de  Canard et d'Oie   d'Hubert Maetz au Rosenmeer à Rosheim
Foie Gras Oie 200 gr d'Hubert Maetz au Rosenmeer à Rosheim